Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

NAPOMENA: uvjeti za ponovnu uporabu informacija objavit će se po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se sukladno čl. 31. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljni uvjeti ponovne uporabe informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržaj i način objave dozvola kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Službenik za informiranje

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: +385 (0)31613176

 2. putem faksa na broj: +385 (0)613-196

 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:

 4. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;

 5. poštom na adresu: NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Braće Radića 188, 31 500 NAŠICE, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija; (napomena: pismena i dalje slati na Vinogradska 3, 31 500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu poslovnu adresu)

 6. NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Braće Radića 188, 31 500 NAŠICE, od ponedjeljka do petka od 7,00 do 15,00 sati. (napomena: i dalje na adresi Vinogradska 3, 31 500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu poslovnu adresu)

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

7.TAMARA STRAPAČ
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Braće Radića 188, 31 500 NAŠICE (i dalje na adresi Vinogradska 3, 31 500 Našice s obzirom da još nije došlo do preseljenja na novu poslovnu adresu)
Tel.: +385 (0)31-613176
Fax.: +385 (0)31-613-196

E-mail službenika za informiranje: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od 12,00-14,00 sati utorak-četvtak.

Naknada za pristup informacijama

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna

 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna

 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna

 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna

 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna

 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna

 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.

 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna

 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.),
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.),
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

Interni akti

 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
 • Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
 • Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
 • Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija NAŠIČKI VODOVOD d.o.o,
 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
 • Zahtjev za pristup informacijama,
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

 

Često postavljena pitanja

 

Obrazci

Obrazac_2 - Zahtjev za pristup informacijama -> Preuzmi

Obrazac_3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije -> Preuzmi

Obrazac_4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija -> Preuzmi

 

Odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje -> Preuzmi

Odluka o ustoju službenog Upisnika -> Preuzmi

Odluka o visini naknade-cjenik -> Preuzmi

 

Pravilnici

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama -> Preuzmi

 

Priloženi dokumenti

Naziv je Poziv za 06. sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o 27.09.2018. godine -> Preuzmi

Zapisnik sa 37.Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. 26.06.2018. godine. -> Preuzimi

Zaključci sa 4.sjednice NO Društva Našički vodovod d.o.o.  -> Preuzimi

Izvješće o financijskom poslovanju i stanju Društvu za razdoblje od 01.-01.-31.12.2017.godine - Preuzmi

Plan investicija za 2018.godinu - Preuzmi

Plan poslovanja za 2018.godinu - Preuzmi

Poziv za Skupštinu Društva Našički vodovod d.o.o. za 26.06.2018. godine - Preuzmi

Poziv za 05. sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o 06.06.2018. godine - Preuzmi

Zaključci sa 02.sjednice Nadzornog odbora Društva Našički vodovod d.o.o. od 14.11.2017.godina - Preuzmi

Zaključci sa 03.sjednice Nadzornog odbora Našički vodovod d.o.o. Našice od 21.12. 2017. godina - Preuzmi

Poziv za 04.sjednicu Nadzornog odbora Našički vodovod d.o.o. 05.04.2018.godine - >Preuzmi

Poziv za Skupštinu Društva Našički vodovod d.o.o. 21.02.2018. - > Preuzmi

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu - > Preuzmi (.CSV),  Preuzmi (.PDF)

Poziv za sjednicu NO Nasickog vodovoda d.o.o.za 21.12.2017.godine -> Preuzmi

Poziv na 2.sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o.-Promjena termina održavanja >Dokument

Poziv na 2.sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o. za 10.11.2017.godine > Dokument

Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva Našički vodovod d.o.o. od 25.09.2017> Dokument

Odluka o razrješenju i izboru članova Nadzornog odbora > Dokument

Poziv za Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora  Našički vodovod d.o.o. > Dokument

Zapisnik s 35. Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. > Dokument

Zapisnik s 34. Skupštine Društva Našički vodovod d.o.o. > Dokument

Poziv za Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora  Našički vodovod d.o.o. - Dokument1

 
Poziv za 35. Skupštinu Društva Našički vodovod d.o.o. za 31.07.207.godine > Dokument1Dokument2

Zaključci sa 13.sjednice Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o. > Preuzmi

Izvješće o financijskom poslovanju i stanju Društvu za razdoblje od 01.-01.-31.12.2016.godine. >Dokument

Plan investicija za 2017.godinu i Plan poslovanja 2017.godinu > Dokument1, Dokument2

Poziv za Skupštinu Društva Našički vodovod d.o.o. za 28.06.2017.god. > Dokument1, Dokument2, Dokument3

Poziv za 14.sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o. NAŠICE ->Dokument 1, Dokument2

Obavijest korisnicima vodnih usluga- prestanak obveze prikupljanja naknade za razvoj. -> Dokument

Zapisnik sa 33. sjednice Skupštine Našičkog vodovoda d.o.o. -> Dokument1, Dokument2, Dokument3

Poziv za Skupštinu društva Našički vodovod d.o.o. zakazanu za 14. ožujka 2017. godine -> Dokument1, Dokument2

Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka -> Dokument 1, Dokument 2

Objava Godišnjeg izvješće o provedbi ZPPI za 2016.godinu -> Dokument, Dokument

ZAPISNIK sa 32. sjednice Skupštine društva Našički vodovod d.o.o. ->Preuzmi dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4 

Odluka o imenovanju i razrješenju službenika za informiranje ( 2 dokumenta) -> Preuzmi 1, Preuzmi 2

Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača -> Preuzmi

Zaključci sa 12. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice  14. studenog 2016. -> Preuzmi

Poziv za Skupštinu društva Našički vodovod d.o.o. zakazanu za 23. prosinca 2016. godine -> Preuzmi

Poziv na sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o Našice za 19. prosinca 2016. godine  -> Preuzmi

Zaključci sa 11. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice -> Preuzmi

Poziv na 12. sjednicu Nadzornog odbora Našičkog odovoda d.o.o Našice -> Preuzmi

ZAPISNIK SA 31. SKUPŠTINE NAŠIČKOG VODOVODA d.o.o. -> Preuzmi, -> Preuzmi, -> Preuzmi

Odluka o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošaća ->Preuzmi

ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE -> Preuzmi, -> Preuzmi

Poziv na 31. Skupštinu društva NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. za dan 25. listopada 2016. godine -> Preuzmi

Poziv na 11. sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o Našice -> Preuzmi

Zaključci sa 10. sjednice Nadzornog odbora NAŠIČKI VODOVOD d.o.o Našice -> Preuzmi

Zapisnik sa tridesete sjednice Društva -> Preuzmi Stranica 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

Plan poslovanja za 2016. godinu -> Preuzmi

Plan investicija za 2016. godinu -> Preuzmi

Izvješće uprave o financijskom poslovanju i stanju Društva u 2016. -> Preuzmi

Poziv na 30. skupštinu društva sazvanu za  dan­ 15. lipnja 2016. godine -> Preuzmi

POZIV na 10. sjednicu Nadzornog odbora Našičkog vodovoda d.o.o Našice -> Preuzmi

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova u Našičkom vodovodu d.o.o. -> Preuzmi

Obavijest potrošačima o smanjenju naknade za razvoj -> Preuzmi

Popis rukovoditelja i šefova službi -> Preuzmi

Zapisnik sa 29. sjednice Skupštine Našičkog vodovoda d.o.o. -> Preuzmi

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. -> Preuzmi

Zaključci sa 9. sjednice nadzornog odbora -> Preuzmi

Poziv na 9 sjednicu nadzornog odbora 11. 12. 2015. -> Preuzmi

Poziv na skupštinu Našičkog vodovoda 11. 12. 2015. -> Preuzmi

Zaključci sa 8. sjednice Nadzornog odbora Našički vodovod d.o.o Našice -> Preuzmi

Zaključci sa 7. sjednice Nadzornog odbora Našički vodovod d.o.o Našice -> Preuzmi

Zapisnik sa 28 sjednice Skupštine Našičkog vodovoda d.o.o. -> Preuzmi

Poziv za NO za 2. 6. 2015. -> Preuzmi

Poziv za Skupštinu Našičkog vodovoda za 8. 6. 2015. -> Preuzmi

Bilanca 31. 12. 2014. Našički vodovod -> Preuzmi

SP Našički vodovod 2014 FINAL -> Preuzmi

RDG 31.12.2014. Našički vodovod -> Preuzmi

Novčani tijek 31.12.2014. Našički vodovod -> Preuzmi

GFI Našički vodovod - 2014.g. -> Preuzmi

BILJEŠKE UZ FIN.IZVJ.ZA 2014.G NV -> Preuzmi

Plan poslovanja za 2015. Našički vodovod -> Preuzmi

Plan investicija za 2015. Našički vodovod -> Preuzmi

Zapisnik sa 28. sjednice  Skupštine Našičkog vodovoda -> Preuzmi

 

JoomShaper